verzending 1 à 2 werkdagen
 verzending binnen NL € 5,95
 gratis verzending vanaf € 70,-
 aangesloten bij webwinkelkeur


Privacy beleid


Over het privacy beleid

Jouw privacy is belangrijk. Daarom worden jouw gegevens uitsluitend verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die webwinkel Creation Cadeau Artikelen over jou en jouw gebruik heeft verzameld. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de webwinkel en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door webwinkel Creation Cadeau Artikelen wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt aan je uitgelegd op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen, hoe jouw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan webwinkel Creation Cadeau Artikelen verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over dit privacy beleid kun je contact opnemen met ons, je vind de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze jouw gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Opencart

Webwinkel (Creation Cadeau Artikelen) is ontwikkeld met software van Opencart. We hebben gekozen voor webhosting van Vimexx. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan webwinkel Creation Cadeau Artikelen beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot jouw gegevens om webwinkel Creation Cadeau Artikelen (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Vimexx

Webhosting en e-maildiensten worden afgenomen van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens webwinkel Creation Cadeau Artikelen en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Vimexx

Voor regulier zakelijk e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en de gegevens van webwinkel Creation Cadeau Artikelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Vimexx heeft geen toegang tot het postvak van webwinkel Creation Cadeau Artikelen en al het e-mailverkeer is vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen bij webwinkel Creation Cadeau Artikelen wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken, om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Reviews worden via het platform van WebwinkelKeur verzameld. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat de review aan jouw bestelling kan worden gekoppeld. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten, wordt jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Uiteraard is het plaatsen van een review geheel vrijblijvend. Mocht je een review willen plaatsen, zouden wij dit erg op prijs stellen.

Verzenden en logistiek

PostNL en DHL

Plaats je een bestelling bij Creation Cadeau Artikelen dan is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Voor verzending wordt gebruik gemaakt van de diensten van DHL of PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat we jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL of PostNL delen. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat ze onderaannemers inschakelen, stellen ze jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Er wordt geen gebruik gemaakt van software voor facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding van Creation Cadeau Artikelen wordt geen gebruik gemaakt van diensten, dit wordt door ons zelf schriftelijk bijgehouden en bewaard binnenshuis in een eigen administratie. Jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling wordt niet met anderen gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Webwinkel Creation Cadeau Artikelen is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Jouw gegevens worden niet voor (gerichte) marketing gebruikt. Als je gegevens met webwinkel Creation Cadeau Artikelen deelt worden deze alleen opgeslagen om op een later moment contact met je op te nemen indien nodig, hiervoor vragen we dan jouw expliciete toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door webwinkel Creation Cadeau Artikelen worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan webwinkel Creation Cadeau Artikelen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen, maar zullen we ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard zolang je klant bent van Creation Cadeau Artikelen. Dit betekent dat jouw klantprofiel bewaart blijft totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen we dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard blijven. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens webwinkel Creation Cadeau Artikelen worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw (bij ons reeds bekende) e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die binnen de systemen van Creation Cadeau Artikelen gehanteerd blijven.
Je hebt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt worden. 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die verwerkt worden door ons en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken, die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die we hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Cookies

Google Analytics

Via webwinkel Creation Cadeau Artikelen worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Webwinkel Creation Cadeau Artikelen behoudt ten alle tijde het recht dit privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan wordt je daar per e-mail van op de hoogte gebracht.

Contactgegevens

Creation Cadeau Artikelen (geen fysieke winkel)

Begoniastraat 24
6101LX Echt Nederland
E contact@creationcadeauartikelen.nl